online: 27
slevový program
Sphere card CARTE


  • OSPREY
  • SUPACAZ
  • ALPINA
  • CTM
  • ENDURA
  • MAXBIKE
  • MERIDA
  • ROCK MACHINE
  • TOKEN
  • UVEX

Soutěž

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže Mgr.Renáta Janečková – BIKECONTROL o horské kolo

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel soutěže (dále jen „Soutěž“) pro soutěžící na území České republiky. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

 

1. Provozovatel a organizátor soutěže

 

Provozovatelem soutěže je společnost – Mgr.Renáta Janečková , Životická 1429/8, Havířov-Prostřední Suchá s provozovnou BIKECONTROL na adrese Dlouhá Třída 477/31 Havířov - Město

 IČ 471792612, DIČ CZ6460261192

 

(dále jen „BIKECONTROL“)

 

 2. Termín konání soutěže

 

Soutěž probíhá na území České republiky v provozovně BIKECONTROL a webových stránkách společnosti na adrese www.bikecontrol.cz v termínu od 1.1.2019 do 28.6.2019 do 12:00 hod.

 

3. Výhra

 

Výhrou je kolo MAXBIKE Taupo 29 model 2019 v MOC 18.990,- Kč ve výhercem zvolené velikosti (15-17-19-21“)

Model kola lze výhercem konfigurovat dle svých požadavků v konfigurátoru na stránkách www.bikecontrol.cz . Výsledná cena nad rámec základní MOC tohoto modelu (18.990,-Kč) již není předmětem výhry, tedy je splatná výhercem.

 

 

4. Soutěžící v Soutěži

 

Soutěžícím v Soutěži se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území České republiky, která splní níže uvedená pravidla Soutěže.

 

(dále jen „Soutěžící“)

 

5. Pravidla Soutěže

 

Soutěžícím se stává každá fyzická osoba, která v uvedeném soutěžním termínu zakoupí jakékoliv jízdní kolo či elektrokolo ve velikosti kol 26“ a vyšší.

V provozovně po zakoupení jízdního kola/elektrokola soutěžící vyplní soutěžní formulář obsahující:

- Jméno a Příjmení

- E-mail

- Tel. kontakt

- Adresa  (ulice, město a PSČ)

- číslo výdejky,

a ten následně vloží do připravené neoznačené obálky, kterou vhodí do soutěžního boxu.

 

V případě internetové objednávky  při zakoupení jízdního kola/elektrokola v objednávkových krocích soutěžící zaškrtne políčko „účastnit se soutěže“ (dále jen „soutěžní tlačítko“). Veškeré údaje potřebné k účasti v této soutěži budou použity z objednávkového formuláře v krocích objednávky.

Z takto vytvořené objednávky bude soutěžní formulář vyplněn zaměstnanci BIKECONTROL a jimi pod dohledem vedoucího provozovny vhozen do soutěžního boxu.

 

 

Vyplněním formuláře/zaškrtnutím soutěžního políčka,  dává soutěžící souhlas s pravidly soutěže.

 

Součástí souhlasu s pravidly soutěže je souhlas Soutěžícího se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, pro účely BIKECONTROL, jako vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů, a tím možnosti účastnit se Soutěže. Jedině takto vyplněný soutěžní formulář je považován za platný.

 

Každý Soutěžící se může zapojit do Soutěže v jejím termínu i opakovaně vždy po zakoupení dalšího jízdního kola/elektrokola.

Za Soutěžícího se považuje osoba, která bezchybně vyplnila soutěžní formulář, a to nejpozději do 28. června 2019 do 12:00 hodin.

BIKECONTROL si vyhrazuje právo vyřadit ze Soutěže neplatné či neúplné formuláře.

 

(dále jen „Pravidla soutěže“) 

 

6. Vyhodnocení soutěže

 

V případě výhry bude Soutěžící informován prostřednictvím e-mailu uvedeném ve formuláři a na internetových stránkách www.bikeontrol.cz a to nejpozději do 29. 6. 2019.

 

Výhercem se stává Soutěžící, který bude vylosován ze všech soutěžních formulářů dne 28.6.2018 po uzavření soutěžní doby.

 

Cena bude předána pouze Soutěžícímu s platným občanským průkazem. Údaje v občanském průkaze a vyplněném soutěžním formuláři se musejí shodovat.

 

 

7. Zpracování osobních údajů

 

Účastí v soutěži je Soutěžícím dán souhlas dle § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním a užitím podobizny a uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje BIKECONTROL jméno, příjmení spolu s fotografií, zejména z aktu předání výhry, zveřejněno na webových a facebookových  stránkách www.bikecontrol.cz  v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže, a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a fotografie mohou být BIKECONTROL využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu, a to i v tištěné podobě.

 

Soutěžící vyplněním formuláře souhlasí se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti BIKECONTROL jakožto správce a s jejich následným zpracováním, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti,  a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 7 let). Soutěžící bere na vědomí, že má práva podle § 11 a 21 zákona  č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,  tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese BIKECONTROL odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv ze strany BIKECONTROL, se může na BIKECONTROL  obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

 

 

8. Společná ustanovení

 

Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

 

BIKECONTROL  si vyhrazuje právo konečného posouzení údajů v soutěžním formuláři.  Do

Soutěže nebudou zařazeni Soutěžící, jejichž údaje nebudou, byť jen okrajově či částečně, splňovat

stanovená  Pravidla soutěže, ani Soutěžící, kteří nesplňují podmínky účasti v Soutěži. Rozhodnutí

BIKECONTROL je konečné, bez možnosti jakéhokoliv odvolání ze strany Soutěžícího.

 

Do Soutěže nebudou zařazeni ti Soutěžící, jejichž údaje budou vyplněné v rozporu s Pravidly soutěže

nebo budou obsahovat nepravdivé údaje.

 

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

 

BIKECONTROL. nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené Soutěžícím

v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem

předání výhry výherci. Právní vymáhání výhry je nemožné. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru,

než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat.

 

BIKECONTROL si vyhrazuje právo jednostranně měnit nebo upravit pravidla Soutěže, zkrátit

nebo prodloužit dobu jejího trvání nebo Soutěž zrušit a to kdykoliv, bez udání důvodů a bez náhrady.

Změny v Soutěži jsou účinné ode dne jejich zpřístupnění na webových stránkách www.bikecontrol.cz.

 

BIKECONTROL je oprávněn změnit Pravidla soutěže či technické nebo organizační zabezpečení

Soutěže, a v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webových

stránkách soutěže na www.bikecontrol.cz.

 

Účast v Soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.